Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 643.890,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017”"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 643.890,00 zł  przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2017” ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

Bank Spółdzielczy w Karczewie, ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 101.200,78 zł (słownie: sto jeden tysięcy dwieście złotych 78/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie wpłynęło 5 ofert.

Bank Spółdzielczy w Karczewie ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew  spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty (koszt kredytu) – waga 60%, termin uruchomienia transzy kredytu - waga 40%  i uzyskała w kryteriach oceny ofert 100 pkt.

Wyniki streszczenia oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Marża

w %

Oprocento-

wanie kredytu w %

(WIBOR 3M

/1,73%/ + marża banku)

Cena oferty brutto

(w zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena oferty

(koszt kredytu)”

Termin

uruchomienia

transzy

kredytu

Liczba punktów

w kryterium

 „Termin uruchomienia transzy kredytu”

Razem pkt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Al. Jana Pawła II 25

26-700 Zwoleń

0,42

2,15

102.695,28

59,16

1 dzień

40,00

96,16

2.

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

ul. Warszawska 5

96-320 Mszczonów

0,55

2,28

108.904,77

55,79

1 dzień

40,00

95,79

3.

Bank Spółdzielczy w Karczewie ul. Kościelna 59,

05-480 Karczew

0,39

2,12

101.200,78

60,00

1 dzień

40,00

100,00

4.

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3-go Maja 32, 07-300 Ostrów Mazowiecka

0,76

2,49

118.935,49

51,08

1 dzień

40,00

91,08

5.

Bank Spółdzielczy w Legionowie ul. Rynek 4,

05-120 Legionowo

1,49

3,22

151.211,23

39,50

1 dzień

40,00

79,50

II. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gminy Winnica.

III. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-11-16
Data publikacji:2017-11-16
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:4616