Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

18 grudnia 2017

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXI/160/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektuMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 28.12.2017r. do 19.01.2018r. Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Winnica ul. Pułtuska 25, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.01.2018r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Winnica przy ul. Pułtuskiej 25, sala konferencyjna, parter.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Winnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.02.2018r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust.1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Winnica. Uwagi można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Winnica, pocztą na adres: 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 25, ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: stefania.grochowska@gminawinnica.pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

> Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej w gminie Winnica

> Mapa miejscowego planu zagospodarowania

> Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5758