Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2018 roku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2017

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2018 roku”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  • dla części nr 1 Pieczywo i wyroby cukiernicze wybrana została oferta Nr 11 złożona przez:

PIEKARNIA IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 1 Pieczywo i wyroby cukiernicze – 4.248,90 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 90/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 1 Pieczywo i wyroby cukiernicze wpłynęły 4 oferty.

PIEKARNIA IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

3.

PIEKARNIA KOWALSCY s.c. Artur Kowalski, Mariusz Kowalski

ul. Gorzelnicza 10, 04-212 Warszawa

8.428,00

30,25

30dni

40,00

70,25

4.

BIO-EKO Cezar Sp. z o.o.

ul. Szkolna 8, 06-430 Sońsk

6.269,55

40,66

30 dni

40,00

80,66

9.

Piekarnia Sławomir Białczak

ul. Jana Pawła II 12, 06-100 Pułtusk

6.651,00

38,33

30 dni

40,00

78,33

11.

PIEKARNIA IWA S.C.

Marek Żurawski&Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

4.248,90

60,00

30 dni

40,00

100,00

 

 

  • dla części nr 2 Ryby i mrożonki wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

 

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 2 Ryby i mrożonki – 40.941,94 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 94/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 2 Ryby i mrożonki wpłynęła 1 oferta.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

2.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

40.941,94

60,00

30 dni

40,00

100,00

 

 

 

  • dla części nr 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki wybrana została oferta Nr 6 złożona przez:

 

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

  1. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki – 33.881,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki wpłynęły 2 oferty.

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

6.

LIMONKA CHODKOWSCY

SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

33.881,00

60,00

30 dni

40,00

100,00

12.

HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW „KOKOS” Wiesław Razuwajew

ul. Mickiewicza 41/43 06-100 Pułtusk

43.400,53

46,84

30 dni

40,00

86,84

 

 

  • dla części nr 4 Mięso, wędliny, drób wybrana została oferta Nr 10 złożona przez:

 

MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA

  1. Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 4 Mięso, wędliny, drób– 57.789,90 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 4 Mięso, wędliny, drób wpłynęły 4 oferty.

MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA ul. Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 96,35 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

1.

GOBARTO S.A.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

58.058,20

56,09

30 dni

40,00

96,09

5.

ZAKŁAD MIĘSNY LENARCIK

Sławomir Lenarcik

Gotardy 37, 06-126 Gzy

64.801,25

50,26

30 dni

40,00

90,26

7.

Firma „MARKUS”

Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

54.278,33

60,00

21 dni

20,00

80,00

10.

„MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA

ul. Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów

57.789,90

56,35

30 dni

40,00

96,35

 

  • dla części nr 5 Artykuły ogólnospożywcze wybrana została oferta Nr 8 złożona przez:

 

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów ul. Śmiecińska 14

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 5 Artykuły ogólnospożywcze – 31.525,72 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 72/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 5 Artykuły ogólnospożywcze wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał w ofercie złożonej przez Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14, poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych.

W toku badania oferty Zamawiający stwierdził, iż przedstawiona przez Wykonawcę w Ofercie informacja o łącznej kwocie oferty na część V Artykuły ogólnospożywcze oraz poszczególne ceny jednostkowe brutto zawierają oczywiste omyłki rachunkowe i dokonał ich poprawy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 „uPzp”, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak 06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

2.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

33.483,96

 

55,99

30 dni

40,00

95,99

7.

Firma „MARKUS” Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

34.966,17

53,61

21 dni

20,00

73,61

8.

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14

31.525,72 po dokonaniu poprawy omyłki rachunkowej

31.243,85 zł

60,00

30 dni

40,00

100,00

 

  • dla części nr 6 Nabiał i produkty mleczne wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

 

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: część nr 6 Nabiał i produkty mleczne – 15.980,30 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 30/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 6 Nabiał i produkty mleczne wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający odrzucił ofertę nr 7 firmy „MARKUS” Marek Rutkowski 06-100 Pułtusk ul. Mickiewicza 45/51 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SIWZ w pkt 15 wskazał opis kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający zaznaczył, iż termin płatności liczony jest w dniach. Wykonawca złożył ofertę nie określając liczby dni w kryterium termin płatności. Zdaniem Zamawiającego uznanie ww. oferty i jej ocena byłoby sprzeczne z jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień tj. zasadą równego traktowania Wykonawców, bowiem pozostali Wykonawca złożyli poprawnie wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Zatem, z uwagi na zachowanie zasady wynikającej art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

                Firma HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 60%, termin płatności – 40% i uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności (dni)

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności”

Razem

pkt

2.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

15.980,30

60

30 dni

40,00

100,00

7.

Firma „MARKUS” Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

16.542,86

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp

nie podany

termin

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp

8.

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów, ul. Śmiecińska 14

16.726,40

57,32

30 dni

40,00

97,32

 

 

                Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-12-22
Data publikacji:2017-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5428