Zarządzenia Wójta Gminy 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia protokołów uzgodnień zawartych pomiędzy Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie a Wójtem Gminy w Winnicy w zakresie realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb: Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Zarządzenie Nr 3 /2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 17-01-2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie: Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/05 Wójta Gminy Winnica 

Zarządzenie Nr 9 /2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji pracowników z budynku Urzędu Gminy w Winnicy 

ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na rok 2018 do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY WINNICA Z DNIA 30 MARCA 2018 R. w sprawie ustalenia wysokości opłat w celu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018 

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów nabycia okularów korygujących wzrok przez pracowników Urzędu Gminy w Winnicy

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2018 roku” oraz określenia regulaminu jej prac 

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych niezabudowanych w miejscowościach Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki gmina Winnica

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2018 roku”

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji rządowego programu „Dobry start” wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR  25/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok  2018

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza na terenie Gminy Winnica oraz ustanowienia obsady PK HNS Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły, Gmina Winnica na długości 1 026,25 m.b 

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 27.08.2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na rok 2018 do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania "Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica"

ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 września 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania

ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 36/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań i trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku komunalnym w Winnicy przy ulicy Szkolnej 2

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Winnica w miejscowości Smogorzewo Włościańskie

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018 

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2018

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-01-08
Data publikacji:2018-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5946