Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

Konsorcjum firm: Lider: BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. k. Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo

Członek: BŁYSK Bis Sp. zo.o. Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 681 703,74 zł (słownie:sześćset osiemdziesiąt jeden złotych siedemset trzy złote 74/100).

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Konsorcjum firm: Lider: BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. k. Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo Członek: BŁYSK Bis Sp. zo.o. Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami uPzp, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert – cena oferty brutto 60%, termin płatności faktury – 40% i uzyskała w kryteriach oceny ofert 100 pkt.

 

Wyniki streszczenia oceny ofert przedstawia poniższa tabela:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty  brutto

(zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Termin płatności faktury

(liczba dni)

Liczba punktów

w kryterium

 „Termin płatności faktury”

Razem

pkt

1

2

3

4

5

6

7

1.

Konsorcjum firm:

Lider: PARTNER Sp. z o.o.

03-046 Warszawa, ul. Płytowa 1

Członek: PARTNER GOSPODARKA ODPADAMI Dariusz Apelski

03-046 Warszawa, ul. Płytowa 1

797 040,00

51,32

30 dni

40,00

91,32

2.

Konsorcjum firm:

Lider: BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. k.

Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo

Członek: BŁYSK Bis Sp. zo.o.

Szlasy Złotki 10, 06-425 Karniewo

681 703,74

60,00

30 dni

40,00

100,00

 

  1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp. Zgodnie z art. 92 ust. 2 uPzp informację zamieszcza się na stronie internetowej bip.gminawinnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Winnica.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

WÓJT GMINY WINNICA
Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-22
Data publikacji:2018-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4177