Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2017

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych”


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

dla Zadania nr 1 wybrana została oferta Nr 1 złożona przez:

Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki

  1. Rembielińska 8A/124, 03-343 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty wynosi: zadanie 1 – 383.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na zadanie nr 1 wpłynęły 3 oferty.

Firma Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Górecki spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena 60%, termin wykonania – 10%, okres gwarancji – 30% i uzyskała 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 31.05.2017r.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

CENA-60%

Liczba punktów w kryterium:

OKRES GWARANCJI -30%

Liczba punktów w kryterium:

TERMIN WYKONANIA -10%

 

Razem

1

Usługi Remontowo–Budowlane Dariusz Górecki

ul. Rembielińska 8A/124

03-343 Warszawa

60

30

10

100

 

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka

ul. Daszyńskiego 72

06- 100 Pułtusk

52,99

30

10

92,99

 

4

Konsorcjum firm: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, ul. Traugutta 10/U9, 06-100 Pułtusk – Lider, Partnerzy: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C, 80-120 Sierpc

56,10

22,50

10

88,60

 

 

 

 

dla Zadania nr 2 wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka

  1. Daszyńskiego 72, 06- 100 Pułtusk

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 2.423.100,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto złotych 00/100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na zadanie nr 2 wpłynęły 3 oferty.

Zamawiający wykluczył jednego Wykonawcy – firmę PHU BUDOMUR Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 5, 06-100 Pułtusk (oferta nr 2) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, a następnie odrzucił jego ofertę (art. 24 ust. 4 ustawy PZP).

Wykonawca nie wykazała braku podstaw do wykluczenia tj. do oferty zostało załączone nieaktualne zaświadczenie z ZUS (wymóg określony w §6 ust. 3 pkt 4 SIWZ). Pismem z dnia 12.05.2017r., Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie Wykonawca uzupełnił zaświadczenie z ZUS, jednak data potwierdza stan na dzień 24.01.2017r. tj. wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wobec powyższego Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena 60%, termin wykonania – 10%, okres gwarancji – 30% i uzyskała 100,00 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 31.05.2017r.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

CENA-60%

Liczba punktów w kryterium:

OKRES GWARANCJI -30%

Liczba punktów w kryterium:

TERMIN WYKONANIA -10%

 

Razem

3

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Artur Piechotka

ul. Daszyńskiego 72

06- 100 Pułtusk

60

30

10

100

 

4

Konsorcjum firm: URBI PROJEKT Tośka Artur Wojciech, ul. Traugutta 10/U9, 06-100 Pułtusk – Lider, Partnerzy: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, Wróblewo Osiedle 11/17, 09-152 Naruszewo, MABO Małgorzata Bober, ul. Płocka 14C, 80-120 Sierpc

56,56

22,50

10

89,06

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Z poważaniem
WÓJT GMINY
/-/ Mariusz Kowalewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-25
Data publikacji:2017-05-25
Osoba sporządzająca dokument:Igor Nicewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:9026