Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w skrócie Pzp, Gmina Winnica zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa Kompleksu Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Winnica” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

Powody unieważnienia postępowania
(uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, w związku z art. 94 ust. 3 Pzp  Zamawiający   unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1, to jest: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Czynność  zamawiającego  została  spowodowana  tym, że  wykonawca,  którego  oferta została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego  lub  nie  wniósł  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania umowy. 

Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania.

Wójt Gminy Winnica
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-10-30
Data publikacji:2018-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:3713