Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2018

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winnicy”

Gmina Winnica działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, gwarancja na zabudowę pożarniczą – 40%.

W toku postępowania wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce, która uzyskała liczbę punktów – 60. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej wykaz Wykonawców, których oferta niepodlegała odrzuceniu ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja

Kryterium

Łącznie

Cena

Gwarancja

1

Stolarczyk Mirosław

Technologia Pożarnicza

ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

999.990,00 zł

60,00 pkt.

24 m-ce

0,00 pkt.

60,00 pkt.

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-12-18
Data publikacji:2018-12-18
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1381