Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2019 roku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  • dla części nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wybrana została oferta Nr 4 złożona przez:

HURT-DETAL ART. SPOŻ.-ROLNE
Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

za cenę brutto: 39.409,11 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 11/100 gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wpłynęły 3 oferty.

Wykonawca HURT-DETAL ART. SPOŻ.-ROLNE Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100%. Oferta Nr 4 uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom: 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

3

„MARKUS” Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

41.990,15

93,85

93,85

4

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

39.409,11

100,00

100,00

7

Hurtownia „SAWA”

Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

42.946,64

91,76

91,76

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 2 Nabiał i produkty mleczne wybrana została oferta Nr 4 złożona przez:

 

HURT-DETAL ART. SPOŻ.-ROLNE
Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

za cenę brutto: 18.654,35 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 35/100 gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 2 Nabiał i produkty mleczne wpłynęły 3 oferty.

Wykonawca HURT-DETAL ART. SPOŻ.-ROLNE Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100%. Oferta Nr 4 uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

3

„MARKUS” Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

19.054,25

97,90

97,90

4

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

18.654,35

100,00

100,00

7

Hurtownia „SAWA”

Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

20.370,42

91,58

91,58

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wybrana została oferta Nr 4 złożona przez:

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

za cenę brutto: 51.921,75 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 75/100 gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wpłynęła 1 oferta.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

4

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne

Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

51.951,75

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

  • dla części nr 4 Mięso, wędliny, drób wybrana została oferta Nr 6 złożona przez:

MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA
Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów

za cenę brutto: 56.970,48 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 48/100gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 4 Mięso, wędliny, drób wpłynęły 3 oferty.

 

„MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA ul. Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100%, oferta uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

1

GOBARTO S.A.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

57.991,22

98,24

98,24

3

„MARKUS”

Marek Rutkowski

06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 45/51

58.113,41

98,03

98,03

6

„MACRO-PEK” Wanda Hanna Żbikowska, Kazimierz Żbikowski SPÓŁKA JAWNA

ul. Jesionowa 27A, 06-400 Ciechanów

56.970,48

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 5 Warzywa, owoce świeże, kiszonki i jaja kurze wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA
Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

za cenę brutto: 48.140,84 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 84/100 gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki i jaja kurze wpłynęły 1 oferta.

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

2

LIMONKA CHODKOWSCY

SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 14, 06-100 Pułtusk

48.140,84

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

  • dla części nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wybrana została oferta Nr 5 złożona przez:

Piekarnia IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński
07-215 Obryte 191

za cenę brutto: 6.164,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100 gr).

Uzasadnienie prawne:
Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu na część nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wpłynęła 1 oferta.

Piekarnia IWA S.C. Marek Żurawski&Radosław Wyszyński 07-215 Obryte 191 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem

pkt

5

Piekarnia IWA S.C.

Marek Żurawski

&Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

6.164,00

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

Wójt Gminy Winnica
Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-01-07
Data publikacji:2019-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1463