Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Zarządzenia Wójta Gminy 2019

11 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 – II półrocze

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do dokonania zniszczenia dokumentów zastrzeżonych

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 16-01-2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019 Wójta Gminy w Winnicy z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy, urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych dla których urząd gminy prowadzi obsługę finansowo księgową

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 Wójta Gminy Winnica  z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa Kompleksu Otwartych Stref aktywności (OSA) na terenie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej lokali na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Gminy Winnica”.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 21.03.2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2019 roku” oraz określenia regulaminu jej prac

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 26 marca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 marca 2019r.  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród w dziedzinie sportu

Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia 

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Winnica z uwzględnieniem rodzin zagrożonych zjawiskiem dysfunkcji społecznej w 2019 roku”

Zarządzenie Nr 34/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za I kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia  13 maja 2019 r. w sprawie instrukcji sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 38/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność gminy Winnica oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki - Kuligi gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie rocznej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 46 /2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu kąpielowego odkrytego w Winnicy

ZARZĄDZENIE Nr 48 / 2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica

Zarządzenie Nr 50 /2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 51/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej Gminy Winnica na rok 2019 

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 54/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za II kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Winnica za I półrocze 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo-Bąboły gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadań dotyczących przebudowy oraz remontu dróg na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania dotyczącego utwardzenia Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Winnica”

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Adaptacja budynku na potrzeby Klubu Senior + w miejscowości Mieszki-Leśniki

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Budowa Kompleksu Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Zbroszki gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 4 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.11.2019 r. do 26.06.2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 08 października 2019 r. w sprawie sprzedaży przyczepy ciężarowej marki AUTOSAN

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 79/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 31 października 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Winnica za III kwartał 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Winnica, ustalenia jej zadań i trybu pracy

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Remont drogi gminnej w miejscowości Bielany i Brodowo Bąboły gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 85/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 86/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Powielin gmina Winnica

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 308.560,00 zł PLN na sfinansowanie planowanego deficytu przez Gminę Winnica"

ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica oznaczonej nr ewid. 19/36 położonej w miejscowości Golądkowo

ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica oznaczonej nr ewid. 86/6 położonej w miejscowości Smogorzewo Włościańskie

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 06.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2020 roku

Zarządzenie Nr 99/2019  WÓJTA GMINY WINNICA a z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji rozstrzygającej wybór oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  "Obsługę bankową budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych".

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Winnicy

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych: ulice Kwiatowa, Baśniowa i Warszawska gm. Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością gruntową działki stanowiącej własność Gminy Winnica oznaczonej nr ewid. 155/4 położonej w miejscowości Winnicy

ZARZĄDZENIE Nr 105/2019 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działek stanowiących własność Gminy Winnica oznaczonych nr ewid. 55/2, 55/19, 55/22 i 55/26 położonych w miejscowości Zbroszki

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-01-11
Data publikacji:2019-01-11
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:4534