KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. KAN. JANA SIEKA W BŁĘDOSTOWIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2019

1. Organ prowadzący szkołę:
    Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie,  Błędostowo 23, 06-120 Winnica

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w    publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597), a w szczególności:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym i spełnia łącznie następujące wymagania:
   a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,
 b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 c)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  d) uzyskała:
     - co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
     -  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 - w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich   czterech lat pracy w szkole wyższej,
      * przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
  h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.),
 k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.),

2) do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt. 1, ppkt 2-11;

3) do udziału w konkursie może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  e) spełnia wymagania określone w pkt. 1) b, 1) e, 1) f, 1) j, 1) k,

4) do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
    b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
    c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
3) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
    - imię(imiona) i nazwisko,
    - datę i miejsce urodzenia,
   – - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz .U. z 2017r., poz. 2186 ze zm.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;
12) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) podpisaną klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 ogólne rozporządzenie o ochronie danych
    - druk klauzuli informacyjnej jest do pobrania na stronie bip.gminawinnica.pl.

5. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 4, 5, 6, 7, 12, 13 ( w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie” osobiście (w sekretariacie Urzędu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, w terminie do dnia 19 marca 2019r. do godz. 13.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje godzina i data wpływu oferty do Urzędu.

7. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Winnica.
9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Pydynowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1078