Zawiadomienie o dokonaniu zmian treści ogłoszenia dot.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2017

Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmian treści ogłoszenia w brzmieniu jak niżej:

Ogłoszenie nr 88765 - 2017 z dnia 2017-05-26 r. Winnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514063-N-2017
Data: 22/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 130378522, ul. Pułtuska  25, 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025. Adres strony internetowej (url): www.gminawinnica.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: Nazwa projektu lub programu
W ogłoszeniu jest: Nazwa projektu lub programu
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa projektu lub programu: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakład pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie www.bip.gminawinnica.pl
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak www.bip.gminawinnica.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych
W ogłoszeniu powinno być: Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.1
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > pski
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Z poważaniem
WÓJT GMINY WINNICA
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-26
Data publikacji:2017-05-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:8387