Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Plakat Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Winnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie Art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019, poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Winnica. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września 2020 do 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie gminy Winnica;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 3. Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego (imię i nazwisko), w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - oświadczenie RODO.

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu – ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica. W kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
 3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl.
 4. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Ciemerych - koordynator Gminnego Biura Spisowego tel. 23 6914041 i członkowie Gminnego Biura Spisowego tel. 23 6914022, 23 6914031

Uwaga: Informuję, że planowana przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Winnica wynosi: 2

WÓJT
/-/ mgr Robert Wróblewski
Gminny Komisarz Spisowy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-06-15
Data publikacji:2020-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Ciemerych
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:430