Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lipca 2020

Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm./

Gmina Winnica zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających AZBEST z terenu Gminy Winnica".

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica w zakres którego wchodzi:

Zadanie nr 1 - Zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu oraz transport, a także przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania w ilości 70,795 Mg

Zadanie nr 2 - Demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu oraz transport, a także przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania w ilości 19,47 Mg

2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest.

3. Poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie odbioru odpadów zawierających azbest.

4. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn i urządzeń.

5. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących przepisów.

6. Przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Ważenie odbieranych płyt azbestowo - cementowych ma odbyć się w obecności: oddającego eternit, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół, który ma zawierać, co najmniej następujące informacje: nazwa zadania, nazwa Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w m2 i Mg), Łączny koszt odbioru i utylizacji eternitu od oddającego eternit.

8. Zbieranie pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane.

9. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: kart przekazania odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.

10.Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

11.Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

12.Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

II. Termin realizacji zamówienia:

• Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany do dnia 15.10.2020 r.

III. Warunki złożenia oferty:

• Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania -należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następujący sposób: e-mailem na adres sekretariat@gminawinnica.pl lub faksem na numer (23) 691 40 25 lub listownie (Urząd Gminy Winnica, 06-120 Winnica ul. Pułtuska 25 - sekretariat) do dnia 27.07.2020 r. do godz. 10:00.

IV. Dokumenty, wymagane od Wykonawcy:

• Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia zamawiającemu następujących dokumentów:

- aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub umowę z firmą transportową posiadająca zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych ( kopia zezwolenia )

-w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług transportowych lub oświadczenie, że ma ww. zezwolenie umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór-unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie, że posiada umowę.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - e-mailem, faksem lub listownie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

• cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

• podmiot finansujący niniejsze zamówienie odstąpił od przyznania dotacji.

Szczegółowych informacji udziela Pan Marcin Krulak, tel. (23) 691 40 28

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

 

Załączniki:

> załącznik nr 1 - formularz oferty > DOC

> załącznik nr 2 - projekt umowy > DOC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-07-23
Data publikacji:2020-07-23
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:560