Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ dot.: „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2017

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018”

 

Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśniam:

Pytanie 1: dot. SIWZ oraz Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ).

Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie/potwierdzenie, mając na względzie treść zapisów SIWZ oraz Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ), że stosownie do przedmiotu Zamówienia, usługi w zakresie przewozu uczniów, które będą świadczone przez wybranego wykonawcę (przewoźnika autobusowego) w związku z nabywaniem przez Zamawiającego od tego wykonawcy (przewoźnika autobusowego) imiennych biletów miesięcznych dla uczniów, mogą być wykonane przez takiego przewoźnika autobusowego w ramach przewozów regularnych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 – tekst jednolity z późn. zm.) („u.t.d.”) tj. na podstawie oraz zgodnie z posiadanymi/uzyskanymi przez takiego przewoźnika zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych (w krajowym transporcie drogowym), o których mowa w art. 18 ust. 1 u.t.d.?

Odpowiedź: Usługi w zakresie przewozu uczniów, które będą świadczone przez wybranego Wykonawcę w związku z nabywaniem przez Zamawiającego od tego Wykonawcy imiennych biletów miesięcznych dla uczniów, mogą być wykonane przez takiego przewoźnika autobusowego w ramach przewozów regularnych w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 – tekst jednolity z późn. zm.) na podstawie oraz zgodnie z posiadanymi/uzyskanymi przez takiego przewoźnika zezwoleniami na wykonywanie przewozów regularnych (w krajowym transporcie drogowym), o których mowa w art. 18 ust. 1 u.t.d.

Pytanie 2: dot. SIWZ oraz Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ)

Uwzględniając treść pytania nr 1 objętego niniejszym wnioskiem Wykonawcy, prosimy także uprzejmie o wyjaśnienie/potwierdzenie, mając na względzie treść zapisów SIWZ oraz Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ), że zgodnie z przedmiotem Zamówienia, usługi w zakresie przewozu uczniów, które będą świadczone przez wybranego wykonawcę (przewoźnika autobusowego) mogą być realizowane przez tego przewoźnika w ramach przewozów regularnych (w rozumieniu przepisów u.t.d.) na podstawie art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 – tekst jednolity z późn. zm.)(„ustawa o ulgach”) tj. w oparciu o nabywanie przez Gminę Winnica (jako Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia) od takiego wybranego wykonawcy (przewoźnika autobusowego) bilety miesięczne dla dzieci w celu wykonania przez Gminę Winnica obowiązku określonego w art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 – tekst jednolity z późn. zm.) („u.s.o.”) oraz art. 17 ust. 3 u.s.o. (tj. w zakresie w jakim ww. przepisy u.s.o. przewidują, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka?

Należy bowiem zwrócić uwagę, że jedynie bowiem w przypadku gdy zastosowanie znajdzie dyspozycja ww. art. 5a ustawy o ulgach, uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o ulgach (zgodnie z którym to przepisem: „Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.”), co umożliwia przewoźnikowi autobusowego (od którego, w myśl ww. art. 5a ustawy o ulgach, gmina nabyła bilety miesięczne dla dzieci w celu wykonania przez nią obowiązku określonego w przywołanych wyżej przepisach u.s.o.) występowanie do Samorządu Województwa (na podstawie art. 8a ustawy o ulgach) o dopłaty z tytułu stosowania przez tego przewoźnika obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, o których mowa w art. 5 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o ulgach.

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiotem Zamówienia, usługi w zakresie przewozu uczniów, które będą świadczone przez wybranego Wykonawcę mogą być realizowane w ramach przewozów regularnych w oparciu o nabywanie przez Gminę Winnica od wybranego Wykonawcy biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania przez Gminę Winnica obowiązku określonego w art. 14a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 – tekst jednolity z późn. zm.) („u.s.o.”) oraz art. 17 ust. 3 u.s.o. (tj. w zakresie w jakim ww. przepisy u.s.o. przewidują, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka

Pytanie 3: dot. §2 ust. 3 Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ)

Mając na względzie, że ewentualna zmiana rozkładu jazdy lub trasy przejazdu (o której mowa w §2 ust. 3 Załącznika nr 9 do SIWZ), skutkować może koniecznością wystąpienia przez wybranego wykonawcę (przewoźnika autobusowego) – na podstawie art. 22b ust. 2 u.t.d. - do właściwego organu o dokonanie zmian w treści posiadanych przez tego przewoźnika zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na podstawie których to zezwoleń taki przewoźnik autobusowy realizował będzie przewozy uczniów objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie Zamówienia (zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 pkt 2 u.t.d. w treści takich zezwoleń określa się przebieg trasy przewozów, a stosownie do art. 20 ust. 1A u.t.d. załącznikiem do zezwolenia takich zezwoleń jest obowiązujący rozkład jazdy), prosimy uprzejmie o wyjaśnienie, czy Zamawiający przedłuży co najmniej do 10 dni termin poprzedzający wejście w życie zmian (wskazanych w treści przywołanego wyżej §2 ust. 3 Załącznika nr 9 do SIWZ)? W ten sposób wybrany wykonawca (przewoźnik autobusowy) będzie miał zagwarantowany odpowiedni czas umożliwiający mu dokonanie powyższych ewentualnych zmian w treści przywołanych wyżej zezwoleń celem zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (co leży w interesie zarówno Zamawiającego jak i wybranego wykonawcy)?

Odpowiedź: W dniu 26 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ. §2 ust. 3 Istotnych dla stron postanowienia umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku zmian w rozkładzie jazdy lub trasy przejazdu Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na dziesięć dni przed dniem wejścia w życie zmian.”

Pytanie 4: dot. zdania drugiego w pkt 3 w Rozdziale 3 SIWZ oraz §2 ust. 4 Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ)

Mając na względzie treść §2 ust. 4 Załącznika nr 9 do SIWZ w powiązaniu z treścią zdania drugiego w pkt 3 w Rozdziale 3 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie/potwierdzenie, że w okresie rekolekcji wybrany wykonawca (przewoźnik autobusowy) będzie obowiązany do wykonywania przewozów według rozkładu okazjonalnego tj. wyłączenie w ramach przewozu okazjonalnego w rozumieniu art. 4 pkt 11 u.t.d.?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3 w Rozdziale 3 SIWZ oraz §2 ust. 4 Załącznika nr 9 do SIWZ realizacja przewozów w okresie rekolekcji odbywać się będzie według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym oraz Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych bez dodatkowych opłat.

 

Pytanie 5: dot. §7 ust. 1 Istotnych dla stron postanowień umowy (stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ)

Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie jaka jest intencja (sens) następującego sformułowania/zapisu „w oparciu o liczbę dni przewozowych” ujętego w treści §7 ust. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ?

Mając bowiem na względzie, że zgodnie z przedmiotem Zamówienia, usługi w zakresie przewozu uczniów będą świadczone przez wybranego wykonawcę (przewoźnika autobusowego) w oparciu o nabyte od tego przewoźnika przez Gminę Winnica (jako Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia) bilety imienne miesięczne dla uczniów szkół (określonych stosownie do dokumentacji przetargowej), w naszej ocenie nie ma uzasadnienia wprowadzenia ww. sformułowania.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia niejasności i rozbieżności interpretacyjnych związanych z ww. sformułowaniem/zapisem, uprzejmie wnosimy o jego wykreślenie z treści ww. §7 ust. 1 Załącznika nr 9 do SIWZ.

Odpowiedź: W dniu 26 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ. §7 ust. 1 Istotnych dla stron postanowienia umowy stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ otrzymał brzmienie:

1. Za świadczone usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone na podstawie zestawienia ilości sprzedaży biletów miesięcznych na poszczególnych trasach w danym miesiącu, w wysokości wartości sprzedanych biletów miesięcznych uczniom zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Odległość taryfowa liczona jest od przystanku wsiadania i wysiadania ucznia do placówki szkolnej.”

Pytanie 6: dot. pkt 9 w Rozdziale 3 SIWZ oraz Załącznika nr 1 do SIWZ (pod nazwą: „Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia”

Zgodnie z treścią pkt 9 w Rozdziale 3 SIWZ:

„Orientacyjna liczba dowożonych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 408 osób (ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom).” (podkreślenie Wykonawcy)

Jednocześnie w treści Załącznika nr 1 do SIWZ (pod nazwą: „Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia”), Zamawiający wskazał:

„Ilość uczniów dowożonych w poszczególnych przedziałach może w trakcie obowiązywania umowy ulec nieznacznym wahaniom. Odległości taryfowe ustalone są według odległości przystanku wsiadania/wysiadania ucznia do placówki oświatowej.” (podkreślenie Wykonawcy)

W świetle powyższych postanowień, prosimy uprzejmie o wyjaśnienie/potwierdzenie, że zmiana liczby uczniów (wynoszącej 408 osób) polegająca na jej zmniejszeniu w trakcie realizacji Zamówienia może być podyktowana wyłącznie sytuacjami niezależnymi od Zamawiającego wynikającymi z choroby uczniów?

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem 16 SIWZ

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć: 1) Zmiany liczby dowożonych dzieci zgłoszonej pisemnie przez dyrekcję placówek. Zmiana ta to zmniejszenie lub zwiększenie liczby dowożonych dzieci w okresie obowiązywania umowy spowodowanej:

zmianą miejsca zamieszkania dziecka tj. wyprowadzenia się z miejscowości objętej dowozem lub przyjazdem – sprowadzeniem się do miejscowości objętej dowozem.

2) Zmiany miejsca zamieszkania dowożonego dziecka tj. zamieszkania w miejscowości objętej dowozem z tym, że położonej dalej lub bliżej szkoły.”

Pytanie 7: dot. treści Ogłoszenia o Zamówieniu

W treści Ogłoszenia o Zamówieniu (na początku str. 1, bezpośrednio poniżej nagłówka „Nazwa projektu lub programu”), Zamawiający przewidział następujące postanowienia:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %).”

W związku z przywołanymi wyżej postanowieniami Ogłoszenia o Zamówieniu oraz mając na względzie przedmiot Zamówienia, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaka była intencja Zamawiającego w zakresie wprowadzenia przedmiotowych postanowień?

Wprawdzie art. 22 ust. 2 i 2a p.z.p. przewiduje możliwość zamieszczenia przez zamawiających w treści ogłoszeń o zamówieniu zapisów takich jakie zostały ujęte przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o Zamówieniu w niniejszych postępowaniu przetargowym, jednakże mając na względzie specyfikę przedmiotu Zamówienia (tj. przewóz uczniów do/z szkół w oparciu o bilety miesięczne nabywane przez Zamawiającego od wybranego wykonawcy) oraz doświadczenie Wykonawcy w realizowaniu działalności gospodarczej w zakresie autobusowego przewozu osób, poprzez wprowadzenie przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia o Zamówieniu przywołanych wyżej warunków/wymogów związanych z możliwością ubiegania się o udzielenie Zamówienia, może dojść do sytuacji (niepożądanej przez Zamawiającego i nie służącej celom jakim przyświeca instytucja zamówień publicznych), że żaden podmiot (przewoźnik autobusowy) nie złoży, niepodlegającej odrzuceniu, oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia albowiem nie będzie mógł się wykazać (wymaganym przez Zamawiającego stosownie do ww. postanowień Ogłoszenia o Zamówieniu) statusem „zakładu pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych” (nie wspominając już o spełnieniu dodatkowego – przewidzianego przez Zamawiającego – wtmogu w tym zakresie zgodnie z którym: „Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30 %, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)”).

W świetle powyższego, uprzejmie wnosimy o wykreślenie. Przywołanych na wstępie niniejszego pytania, postanowień Ogłoszenia o Zamówieniu.

 

Odpowiedź: W dniu 26 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 8: dot. treści Ogłoszenia o Zamówieniu

W treści Ogłoszenia o Zamówieniu (na początku str. 1), Zamawiający przewidział następujące postanowienie:

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”

Jednocześnie w sekcjach IV.6.4) i IV.6.5) Ogłoszenie o Zamówieniu, Zamawiający przewidział odpowiednio następujące postanowienia:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:”
„Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane”

W związku z przywołanymi wyżej postanowieniami Ogłoszenia o Zamówieniu oraz mając na względzie przedmiot Zamówienia, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jaka była intencja Zamawiającego w zakresie wprowadzenia przedmiotowych postanowień i w jaki zakresie przedmiot niniejszego Zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej?

Powyższe zagadnienie ma istotne znaczenie dla podmiotów zamierzających ubiegać się o udzielenie Zamówienia albowiem jak wynika z treści ww. postanowień Ogłoszenia o Zamówieniu, nieprzyznanie Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, skutkować ma unieważnieniem niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia.

 

Odpowiedź: W dniu 26 maja 2017 r. Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.gminawinnica.pl Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienie otrzymują Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza się je na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawinnica.pl

Z poważaniem
WÓJT GMINY WINNICA
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-05-29
Data publikacji:2017-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:7915