Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2021 roku”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania dla części nr 5

Działając na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1483 ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

  • dla części nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

HURT i DETAL Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko
Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

za cenę brutto:  39.955,41 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 41/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 1 Artykuły ogólnospożywcze wpłynęły 3 oferty.

Wykonawca HURT i DETAL Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto  100%. Oferta Nr 2 uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Liczba punktów

w kryterium „Cena”

Razem pkt

1

2

3

4

5

2

HURT I DETAL

Art. Spożywczo Rolne

Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

39.955,41

100,00

100,00

4

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

43.130,62

92,64

92,64

5

OVOTZER SERVICE S.C.

Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski

01-492 Warszawa

ul. Telewizyjna 31A

52.359,16

76,31

76,31

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 2 Nabiał i produkty mleczne wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

HURT i DETAL Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko
Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

za cenę brutto:  17.085,60 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 60/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 2 Nabiał i produkty mleczne wpłynęły 3 oferty.

Wykonawca HURT i DETAL Art. Spożywczo Rolne Anna Siekierko ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto  100%. Oferta Nr 2 uzyskała 100,00 pkt.

 

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem pkt

1

2

3

4

5

2

HURT I DETAL

Art. Spożywczo Rolne

Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

17.085,60

100,00

100,00

4

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

19.025,79

89,80

89,80

5

OVOTZER SERVICE S.C.

Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski

01-492 Warszawa

ul. Telewizyjna 31A

20.311,20

84,12

84,12

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wybrana została oferta Nr 2 złożona przez:

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne  Anna Siekierko
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24

za cenę brutto:  51.085,70 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 70/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 3 Mrożonki i przetwory mrożone wpłynęły 3 oferty.

HURT I DETAL Art. Spożywczo-Rolne  Anna Siekierko 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 24 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem pkt

1

2

3

4

5

1

REN Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Tartaczna 3

59.627,82

85,67

85,67

2

HURT I DETAL

Art. Spożywczo Rolne

Anna Siekierko

ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie

51.085,70

100,00

100,00

5

OVOTZER SERVICE S.C.

Olgierd Gadziński, Grzegorz Dziewulski

01-492 Warszawa

ul. Telewizyjna 31A

73.499,32

69,51

69,51

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  • dla części nr 4 Mięso, wędliny, drób wybrana została oferta Nr 3 złożona przez:

GOBARTO S.A. 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 70

za cenę brutto:  59.157,83 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 83/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 4 Mięso, wędliny, drób wpłynęła 1 oferta.

GOBARTO S.A. 00-687 Warszawa, ul. Wspólna 70 spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Razem pkt

1

2

3

4

5

3

GOBARTO S.A.

00-687 Warszawa

ul. Wspólna 70

59.157,83

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

  • dla części nr 5 Warzywa, owoce, kiszonki i jaja kurze:

 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 4 listopada 2020 r.  godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej dla części nr 5 Warzywa, owoce, kiszonki i jaja kurze.

  • dla części nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wybrana została oferta Nr 6 złożona przez:

 Piekarnia BAKER Krzysztof Czachorowski

  1. Przemysłowa 25, 05-190 Nasielsk

 za cenę brutto: 8.092,35 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 35/100 gr).

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu na część nr 6 Pieczywo i wyroby piekarskie wpłynęła 1 oferta.

Piekarnia BAKER Krzysztof Czachorowski ul. Przemysłowa 25, 05-190 Nasielsk spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert - cena  oferty brutto 100% i uzyskała 100,00 pkt.

 

Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Liczba punktów w kryterium „Cena”  

Razem pkt

1

2

3

4

5

6

Piekarnia „BAKER” Krzysztof Czachorowski

05-190 Nasielsk

ul. Przemysłowa 25

8.092,35

100,00

100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., ponieważ złożono tylko jedną ofertę.

 Wójt Gminy
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-11-23
Data publikacji:2020-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:166