Ogłoszenie Wójta Gminy Winnica o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2022

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Wójt Gminy Winnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki gm. Winnica oznaczonej nr ewid. 83/1 o pow. 0,4999 ha - cena wywoławcza netto: 33.800,00 zł

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Winnica dla której w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr OS1U/00008554/0.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022r. poz. 931 ze zm.).

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011 w terminie do dnia 21 września 2022r. (środa). Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.
 • Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki, tj. 3.380,00 zł
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej (minimalne postąpienie wynosi: 338,00 zł).

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 września 2022r. (poniedziałek) O GODZ. 10ºº

W URZĘDZIE GMINY W WINNICY, UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA

(parter, sala konferencyjna)

 • Opis nieruchomości:
 1. Dane ww. działki zostały ustalone na podstawie danych ewidencyjnych.
 2. Nieruchomość jest niezabudowana.
 3. Według stanu w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne.
 • Przeznaczenie nieruchomości: teren nie leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
  i w terminie podanym w zawiadomieniu lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Winnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących
 • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia lokalu będącego przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

            Wójt Gminy Winnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

            Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy, na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gnaty-Szczerbaki.

            Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy, telefonicznie pod numerem telefonu (23)691-40-31 lub na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-08-19
Data publikacji:2022-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:896