Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 19.09.2022 r. o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 340613W w miejscowości Górki-Witowice"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2022

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz w związku z  art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej „ustawa o udostępnianiu”

Wójt Gminy Winnica zawiadamia strony

że zostało zakończone postępowanie dowodowe dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr 340613W w miejscowości Górki-Witowice”

W związku z prowadzonym postępowaniem do tut. Urzędu wpłynęły opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Opinie otrzymano od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostępnianiu nie wyraził opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wobec czego traktuje się to jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem całego materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z tym informuję, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, iż w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się w Referacie Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (w godzinach pracy Urzędu) z zebranymi materiałami i dowodami w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.09.2022r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminawinnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń Sołectwa Górki-Witowice.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-09-20
Data publikacji:2022-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:761