Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 19.09.2022 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej nr 340641W i 340603W w miejscowości Skarżyce"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2022

Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.),

Wójt Gminy Winnica

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.09.2022r. zostało wydane postanowienie-znak: IS.6220.10.2022 stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr 340641W i 340603W w miejscowości Skarżyce”

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

-   postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

-  opinię Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica (pokój nr 9) w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.09.2022r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia - na tablicy ogłoszeń danego sołectwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-09-20
Data publikacji:2022-09-20
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:903