Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 5/2 w miejscowości Brodowo-Bąbobły gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2023

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej „Kpa” oraz w związku z  art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029, ze zm.), zwanej dalej „ustawa o udostępnianiu” Wójt Gminy Winnica zawiadamia strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 5/2 w miejscowości Brodowo-Bąboły gm. Winnica”

Informuję strony, że w toku prowadzonego postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lutego 2023 r. (data wpływu 21.02.2023 r.) znak WOOŚ-I.4220.189.2023.IP;
  • opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem z dnia 1 marca 2023 r. (data wpływu 07.03.2023 r.) znak WA.ZZŚ.2.4901.1.30.2023.MR(2);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o udostępnianiu nie wyraził opinii w terminie, wobec czego traktuje się to jako brak zastrzeżeń.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem całego materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, że z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (w godzinach pracy Urzędu). Do skorzystania z ww. uprawnień wyznacza się termin 7 dni licząc od dnia doręczenia publicznego obwieszczenia.

Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia – tablica ogłoszeń Sołectwa Winnica.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Po upływie wyznaczonego terminu na zapoznanie się z materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy zostanie wydana stosowna decyzja.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.03.2023r.

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-03-10
Data publikacji:2023-03-10
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:1091