Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 14.03.2023 r. w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2023

Na postawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Winnica w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego z wniosku Zakładu Mleczarskiego Winnica Sp. z o.o., 02-604 Warszawa ul. Olkuska 7, Zakład Produkcyjny 06- 120 Winnica ul. Szkolna 13, zawiadamia strony postępowania:

o wydaniu w dniu 14.03.2023 r. postanowienia Wójta Gminy Winnica znak: IS.6220.20.2022 stwierdzającego o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Lokalizacji dwóch zbiorników na olej napędowy i jednego zbiornika na olej opałowy oraz rozbudowa terenów utwardzonych (parkingowo-komunikacyjnych) na potrzeby Zakładu Produkcyjnego w Winnicy w m. Winnica, ul. Szkolna 13, działki nr ew. 301/10, 301/8, 301/2, 300/, oraz 300/8”.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochronny Środowiska Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości w dniu 14.03.2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica (http://bip.gminawinnica.pl), oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz sołectwa Winnica.

 

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-03-14
Data publikacji:2023-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:1254