Obwieszcznie Wójta Gminy Winnica z dnia 04.05.2023 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 04.05.2023 r. decyzji znak IS.6220.8.2021 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Poniaty- Cibory VIII z terenu działek nr ew. 48/4 i 48/5 położonych we wsi Poniaty-Cibory, gmina Winnica obręb 0025.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica w  godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.05.2023 r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-05-05
Data publikacji:2023-05-05
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:1205