Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 22.05.2023 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2023

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), a także na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), Wójt Gminy Winnica zawiadamia, że w dniu 22.05.2023 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Winnica znak IS.6220.19.2022 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbroszki dz. nr 53/2, obr. 0038 Zbroszki.

Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości w dniu 22.05.2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica (http://bip.gminawinnica.pl), oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz sołectwa Zbroszki.

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-05-22
Data publikacji:2023-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:538