Przetargi

Przetarg - budowa sieci kanalizacji

Winnica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica
Numer ogłoszenia: 161534 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Winnica , ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, woj. mazowieckie, tel. 023 6914092, faks 023 6914025.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawinnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica i Domosław Gmina Winnica. 2. Projektowana inwestycja obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami strefowymi w miejscowości Winnica (P1, P3) i Domosławiu (P2) Gmina Winnica. 3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 4. Zakres robót obejmuje: a) budowę kanałów ściekowych śr. 200 - 7114 mb, b) budowę kolektorów tłocznych - 2503 mb, c) budowę przepompowni strefowych ścieków - 3 kpl, Przyłącza ściekowe zostaną wykonane przez właścicieli posesji na własny rachunek oraz zostaną podłączone do sieci po jej oddaniu do użytkowania. 5. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w pkt 4, a w szczególności drogowe i geodezyjne. 6. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ tj. w: a) projekcie budowlano-wykonawczym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przyłączami i przepompowniami rejonowymi Winnica (zlewnia P1) Domosław (zlewnia P2). b) projekcie budowlano-wykonawczym: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przyłączami i przepompowniami rejonowymi Winnica (zlewnia P3). c) przedmiary robót (kosztorysy ofertowe): Budowa kanalizacji sanitarnej (KS-1, KS-2, KS-3) grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami strefowymi w Winnicy i Domosławiu. Przedmiary robót zawierają elementy przyłączy ściekowych , których nie należy brać pod uwagę przy wycenie oferty. d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Winnica KS-1 i Domosław KS-2. e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Winnica KS-3. f) decyzji pozwolenia na budowę nr 228/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. wydanej przez Starostę Pułtuskiego (do wglądu w siedzibie Zamawiającego). 7. Zamawiający wprowadza do przedmiaru robót zmiany i żąda ich uwzględnienia przez Wykonawcę w przygotowywanym kosztorysie ofertowym i określaniu ceny realizacji zamówienia: a) z uwagi na fakt, iż na terenie gm. Białośliwie nie ma czynnego wysypiska odpadów, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zagospodarować gruz asfaltowy, b) Zamawiający we własnym zakresie zabezpieczy nadzór archeologiczny nad realizacją zadania, w związku z powyższym pozycje w przedmiarze robót dot. nadzoru archeologicznego Wykonawca pozostawi bez wyceny i nie uwzględni kosztu nadzoru archeologicznego przy obliczaniu ceny realizacji zadania. 8. Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego u p. Marioli Darkowskiej (biuro nr 12) w dniach roboczych, w godzinach służbowych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 23 6914092. 9. Zakres rzeczowy będący podstawą opracowania oferty jest określony w załączonym przedmiarze robót, pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia oferty - stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną oraz wytycznymi określonymi w SIWZ. 11. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia . W zakresie wizji lokalnej prosimy o telefoniczny kontakt z p. Mariolą Darkowską w Urzędzie Gminy w Winnicy tel. 23 6914092 w dni robocze, w godzinach urzędowania. 13. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w niniejszej SIWZ, projektach (opisach, rysunkach), przedmiarze robót, STWiOR, a także wynikający z analizy własnej po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowić będzie maksymalną wartość zobowiązania. 15. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45111200-2 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45233140-2 Roboty drogowe 45233142-6 Roboty drogowe w zakresie naprawy dróg 45233200-7 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-2, 45.11.12.91-4, 45.20.00.00-9, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.23.24.11-6, 45.23.24.23-3, 45.23.24.40-8, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-7, 45.31.71.00-3, 45.33.24.00-7, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 56.000,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy). 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę , wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Winnicy Nr 75822600082002200012700011 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 lit. b-e kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą np. w kopercie. 8. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust. 3 upzp skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 upzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 upzp. 9. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 upzp. 10. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że Wykonawca wyraził zgodę na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 upzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 złotych brutto oraz udokumentuje, że roboty te wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności : - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, - drogowej. Osoby te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami budowlanymi, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. do świadczenia usług geodezyjnych - posiadanie uprawnień geodezyjnych do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, posiadanie minimum 3 lat doświadczenia zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że: 1) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych (słownie złotych: trzy miliony). 2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2000000,00 złotych (słownie złotych: dwa miliony)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Kosztorys ofertowy. Uwaga: Ponieważ w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie badania i oceny ofert, będzie miał charakter informacyjny tj. pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcą. 2. Wypełniony Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zał. nr 7. 3. Dowód wniesienia wadium (kserokopia). 4. Informacja o zleceniu robót podwykonawcom - wypełniona zgodnie z Zał. nr 8. 5. Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących sytuacjach: a) zmiana terminu wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy wniesiono odwołanie lub skargę do sądu i po ich rozstrzygnięciu wskazany w SIWZ termin realizacji etapu I i etapu II zamówienia jest zbyt krótki, aby zamówienie zrealizować z należytą starannością, b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, c) zmiana wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) zmiany terminów oraz zasad płatności - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności - wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powodu konieczności usunięcia braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) zamiany technologiczne, w szczególności - konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych, technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej , w sytuacji gdyby zastosowanie przewidywanych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania, g) wprowadzenie przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru inwestorskiego zmian w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem skutków finansowych tych zmian. h) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty realizacji zaniechanego zakresu zadania, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami i) zmiana stawek VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy, j) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia - za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zakres wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, k) zmiana innych postanowień umownych w sytuacjach niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminawinnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Winnica 06-120 Winnica ul. Pułtuska 25.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Winnica 06-120 Winnica ul. Pułtuska 25.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia >> pobierz

Załącznik nr 1 - oferta >> pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie (art. 22) >> pobierz
Załącznik nr 3 - wykaz robót >> pobierz
Załącznik nr 4 - wykaz osób >> pobierz
Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień >> pobierz
Załącznik nr 6 - oświadczenie (art. 24) >> pobierz
Załącznik nr 7 - harmonogram >> pobierz
Załącznik nr 8 - informacja o zleceniu robót podwykonawcom >> pobierz
Załącznik nr 9 - umowa >> pobierz
Załącznik nr 10 - kosztorys >> pobierz
Załącznik nr 11 - specyfikacja techniczna >> pobierz
Załącznik nr 12 - projekt P1-P2 >> pobierz
Załącznik nr 13 - projekt P3 >> pobierz

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ >> pokaż