Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki-Baćki, Górki-Witowice, Gnaty-Szczerbaki od KM 0+000 do 2+978,26

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2021

Wójt Gminy Winnica, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 187 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.), o b w i e s z c z a m, iż na wniosek Gminy Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica z dnia 15.04.2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki-Baćki, Górki-Witowice, Gnaty-Szczerbaki  od  KM 0+000 do 2+978,26

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane/ może być wymagane.

Przedsięwzięcie będzie polegać na  przebudowie drogi gminnej w miejscowości Górki-Baćki, Górki-Witowice, Gnaty-Szczerbaki polegającej na wykonaniu poszerzenia istniejącej jezdni do szer. 5.00 m oraz wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na całym odcinku projektowanej jezdni od km 0+000 do 2+978,26 odcinek  ~ 2,980 km

Inwestycja będzie obejmować: wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do 5.00 m , tj. wykonania nowej konstrukcji jezdni na poszerzeniu istniejącej jezdni oraz wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na całej długości i szerokości poszerzonej jezdni. Dodatkowo zostaną wykonane nowe pobocza drogi wraz z konserwacja istniejących rowów przydrożnych.                                                     

Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Winnica, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Stronami postępowania są właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych na których prowadzone będą roboty budowlane jak i  właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych bezpośrednio przylegających do działek na których realizowana będzie inwestycja.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10, a zatem stosownie do regulacji art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.    W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 20 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. 9), w godzinach 8.00 – 15. 00.

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag oraz wniosków jest Wójt Gminy Winnica

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica (www.bip.gminawinnica.pl) , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Górki-Baćki, Górki-Witowice, Gnaty-Szczerbaki.

 

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-04-16
Data publikacji:2021-04-16
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:215