Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 31.05.2021 r. o o wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 maja 2021

Wójt Gminy Winnica zawiadamia Strony postępowania, prowadzonego na wniosek z dnia 26.04.2021r. złożony przez DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na terenie części działki nr ewid. 180 w miejscowości Winnica gmina Winnica, że w dniu 31.05.2021r. tut. organ przesłał do DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn wezwanie do uzupełnienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy (pismo z dnia 31.05.2021r., znak: IS.6730.30.2021(7)

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49-49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735), dalej „KPA

Wójt Gminy Winnica zawiadamia Strony postępowania,

prowadzonego na wniosek z dnia 26.04.2021 r., złożony przez DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, w imieniu której działa Pełnomocnik Sebastian Pełka w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na terenie części działki nr ewid. 180 w miejscowości Winnica gmina Winnica, że w dniu 31.05.2021r. tut. organ przesłał do DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn wezwanie do uzupełnienia wniosku o ustalenie warunków zabudowy (pismo z dnia 31.05.2021r., znak: IS.6730.30.2021(7).

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe informuję, że Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania, z tych akt, uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W myśl art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-05-31
Data publikacji:2021-05-31
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:321