Nabór na wolne stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2021

WÓJT GMINY WINNICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY W URZĘDZIE GMINY W WINNICY

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25, 06–120 Winnica.

2. Stanowisko urzędnicze:
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy.

3. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe (kierunek: administracja lub prawo),
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

4. Predyspozycje i wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe,
 2. znajomość przepisów prawa dotyczących samorządu gminnego,  kodeksu postępowania administracyjnego, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, Statutu Gminy Winnica oraz przepisów szczególnych wynikających z zakresu zadań na ww. stanowisku pracy,
 3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 4. znajomość zasad tworzenia i redagowania tekstów,
 5. dobra organizacja pracy własnej,
 6. kreatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjnych i obsługa techniczno-biurowa związana z działalnością Rady Gminy i jej Komisji, w szczególności:

- zapewnienie prawidłowego przygotowywania materiałów na sesję Rady Gminy oraz dostarczania ich radnym,

- organizowanie sesji Rady,

- protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

- prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Komisji Rady Gminy.

 1. obsługa narad organizowanych przez Wójta Gminy Winnica,
 2. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
 3. prowadzenie rejestru wniosków Komisji,
 4. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
 5. przekazywanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 6. przygotowywanie uchwał do ogłoszenia i przesyłanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
 7. przekazywanie do realizacji uchwał właściwym jednostkom organizacyjnym gminy lub pracownikom merytorycznym w urzędzie,
 8. przekazywanie do realizacji wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych,
 9. prowadzenie ewidencji wpływających skarg, wniosków i petycji,
 10. przedkładanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej uchwał podjętych przez Radę Gminy i innych dokumentów, które wymagają publikacji,
 11. współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy Winnica,
 12. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, i innymi podmiotami, w ramach powierzonego zakresu czynności,
 13. rejestrowanie oświadczeń majątkowych radnych,
 14. przygotowywanie projektów uchwał w ramach powierzonego zakresu czynności,
 15. prowadzenie spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej, rejestru udostępnionych informacji,
 16. przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych,
 17. przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych w ramach powierzonego zakresu czynności,
 18. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego oraz samorządu terytorialnego, a także referendum,
 19. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,
 20. współpraca z innymi jednostkami samorządowym, wydawnictwami, mediami lokalnymi w zakresie promocji gminy,
 21. prowadzenie działań związanych z organizacją imprez i uroczystości gminnych,
 22. prowadzenie dokumentacji i załatwianie spraw w zakresie ochrony zdrowia, kultury i sportu,
 23. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań w zakresie zajmowanego stanowiska,
 24. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności,
 25. zapewnienie sprawnej, merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów.

 

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów,
 2. prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego,
 3. znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów,
 4. przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw,
 5. sprawną i uprzejmą obsługę interesantów,
 6. przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej,
 7. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi,
 8. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż,
 9. posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 6. Informacja o warunkach pracy:

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica. Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
 2. pełny wymiar czasu pracy,
 3. praca w godzinach: pn.: 7.30-16.30, wt., śr., czw.: 7.30-15.30, pt.: 7.30–14.30,
 4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 5. praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie związana między innymi z obsługą programów komputerowych.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. podpisana klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych*.

*- druk kwestionariusza i klauzuli informacyjnej jest do pobrania na stronie bip.gminawinnica.pl

 

Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem na każdej stronie poprzez zamieszenie klauzuli „za zgodność z oryginałem” i złożenie podpisu.

Niekompletne (w tym ich brak), nieprawidłowo sporządzone lub niepodpisane dokumenty, jak również niepoświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów będą skutkowały odrzuceniem oferty jako nie spełniającej wymagań formalnych.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Winnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres jednostki lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Winnica przy ul. Pułtuskiej 25, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Winnicy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia  2021 r. do godz. 1100.

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu Gminy (data nadania nie ma znaczenia).

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:

 1.  osoby, które spełniły niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym telefonicznie poinformowane,
 2. osoby, które nie spełniły niezbędnych wymagań formalnych i nie zakwalifikowały się do drugiego etapu naboru zostaną o tym listownie lub/i telefonicznie poinformowane,
 3. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych,
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,
 5. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych,
 6. niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica /www.bip.gminawinnica.pl/ oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy,
 7. kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz  zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wójt
/-/ Robert Wróblewski

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2021-04-09
Data publikacji:2021-04-09
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:473