Informacja z otwarcia ofert - przetarg pn. Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

Informuję, że w dniu 20.03.2018r. o godzinie 9.15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja pomieszczeń Teatru WIKT w Winnicy”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  84.969,00 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Okres udzielenia gwarancji

1

2

3

4

1.

A. Kapitański, T. Niedziałkowski

PPUH „IKAN” s.c.

ul. Ściegiennego 10/8

06-400 Ciechanów

173 430,00 zł

60 miesięcy

2.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

Dariusz Górecki

ul. Rembielińska 8A lok. 124

03-343 Warszawa

138 333,33  zł

60 miesięcy

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-03-26
Data publikacji:2018-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:6026