Plan gospodarki odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Winnica powstał jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (rozdział 3, art. 14-16). Opracowany „Plan gospodarki odpadami dla gminy Winnica” stanowi jeden z elementów systemu gospodarki odpadami w kraju.

Celem sporządzenia gminnego Planu Gospodarki Odpadami (zwanym dalej PGO) jest zaplanowanie przez władze samorządowe podjęcia określonych działań w zakresie ochrony środowiska przed odpadami w obszarze granic gminy, na przestrzeni czasu objętego planem. Działania te muszą być poprzedzone decyzjami o charakterze strategicznym dot. gospodarki odpadami w danej gminie.

Gminny Planu Gospodarki Odpadami ma na celu sformułowanie w postaci dokumentu wizji rozwoju systemu gospodarki odpadami w gminie, zmierzającego do jego maksymalnego uporządkowania – jeśli istnieje – lub całkowitego stworzenia od podstaw – przy jego braku.

Głównym celem opracowania PGO jest więc określenie zasad gospodarki odpadami w gminie, zgodnych z określonymi w powiatowym planie gospodarki odpadami.
Sporządzenie PGO ma na celu określenie:
- priorytetów związanych z gospodarowaniem odpadami oraz sposobu ich rozwiązywania;
- harmonogramu działań (terminów podejmowania decyzji) z podziałem na te, które muszą
być podjęte natychmiast i na te, które mogą być podjęte w bliższej lub dalszej przyszłości;
- współpracy różnych instytucji i organizacji działających na terenie gminy w zakresie
gospodarki odpadami.

Podczas sporządzania gminnego PGO główną zasadą jest spełnienie wymogu ustawowego zgodności z planami przygotowywanymi na wyższym szczeblu. W ustawie o odpadach jest zawarte ogólne sformułowanie zobowiązujące jednostki niższego szczebla do postępowania zgodnie z politykami, celami i metodami realizacji zawartymi w planach wyższego szczebla.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, jeżeli dla danej gminy zostały wyznaczone określone cele lub zadania w powiatowym planie gospodarki odpadami, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami dla tej gminy.
Reasumując: Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Winnica musi być zgodny z opracowanym już PGO dla powiatu pułtuskiego, ten zaś z PGO dla województwa mazowieckiego, który jest zgodny z krajowym PGO (zwanym KPGO).

 

Cały tekst planu gospodarki odpadami > pobierz

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - lokalizacja składowiska odpadów > pobierz
  2. Załącznik nr 2 - wykaz wykorzystywanych przepisów prawnych > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2009-09-01
Data publikacji:2009-09-01
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6185