Informacja z otwarcia ofert na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2020

Informuję, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godzinie 10.15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  900.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto (w zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres

gwarancji

Termin płatności

1

2

3

4

5

6

1

Konsorcjum firm:

LIDER:

BŁYSK Bis Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

Uczestnik:

BŁYSK Bis Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 108,

06-200 Maków Mazowiecki

863.800,00

01.01.2021.-31.12.2021.

-

30 dni

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-11-24
Data publikacji:2020-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:192