OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 12.05.2022r. o wszczęciu postępowania (IS.6220.1.2022)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2022

Winnica, dnia 12.05.2022 r.

IS.6220.1.2022

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Winnica, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1, art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247 ze zm.),

o b w i e s z c z a m,

 

iż na wniosek Analytics QAL Service z siedzibą Józefa Chełmońskiego 247, 31-348 Kraków z dnia 08.04.2022r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Posadowienie wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości do 30 000 sztuk o łącznej mocy do 6 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci falowników, transformatorów na działkach nr 110, 115, 116, 120 w obrębie ewidencyjnym 0022/Mieszki Leśniki, gmina Winnica, powiat pułtuski”

 

Inwestycja polegała będzie na posadowieniu wolnostojących paneli słonecznych wytwarzających energie elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w łącznej ilości do 30 000 sztuk o łącznej mocy do 6 MW wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, falowników, transformatorów, Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 110, 115, 116, 120 w obrębie ewidencyjnym 0022/Mieszki Leśniki, gmina Winnica, powiat pułtuski.

Obszar na którym planowana jest inwestycja nie leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnicy.

Zgodnie z §3, ust. 1, pkt 54 lit. b.  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Winnicy www.bip.gminawinnica.pl.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Winnica.

Zgodne z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o udostępnianiu, ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Winnica po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Stronami postępowania są właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych na których prowadzone będą prace jak i właściciele działek znajdujących się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Informuję, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom tego postępowania przysługuje prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Liczba stron w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia. Wobec czego strony postępowania będą zawiadamiane o podjętych czynnościach poprzez obwieszczenie które zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica (www.bip.gminawinnica.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Winnicy, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Mieszki-Kuligi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (pok. 9), w godzinach 8.00-15.00.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag oraz wniosków jest Wójt Gminy Winnica.

     

WÓJT GMINY WINNICA

mgr Robert Wróblewski

Otrzymują:

  1. Gmina Winnica,
  2. Strony postępowania trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  3. Sołtys Sołectwa Mieszki-Leśniki– celem podania do publicznej wiadomości.
  4. a/a.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Winnica
Data utworzenia:2022-05-17
Data publikacji:2022-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Krulak
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Krulak
Liczba odwiedzin:196