Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2022

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), Wójt Gminy Winnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 o powierzchni użytkowej 37,20 m2 mieszczącego się w budynku przy ulicy Szkolnej 6 w Winnicy na działce nr ewid. 155/3 wraz z przypadającym na ten lokal udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz zbycie takiego samego udziału we współwłasności gruntu.

            Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Winnica Nr VII/51/03 z dnia 10 września 2003 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 249, poz. 6542 w dniu 25.09.2003 roku, w sprawie uchwalenia planu dotyczącego fragmentów wsi: Glinice Wielkie, Rębkowo, Smogorzewo Włościańskie i Winnica - nieruchomość położona we wsi  Winnica gmina Winnica, oznaczona w ewidencji gruntów nr ew. 155/3 o pow. 0,2654 ha (przed podziałem stanowiąca część dz. 155) - położona jest na terenie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica miejscowości Winnica SYMBOL 36 UP/MN/U
z przeznaczeniem pod adaptację usług oświaty na usługi publiczne, mieszkalnictwo oraz inne usługi.

Cena wywoławcza netto lokalu

wraz z udziałem w gruncie 372/6434 wynosi:                     167 600,00 zł

Wadium wynosi (10% wartości lokalu):                                16 760,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi:                                              1 676,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022r. poz. 931 ze zm.).

Przedmiotowy lokal stanowi własność Gminy Winnica (zgodnie z księgą wieczystą Nr OS1U/00048851/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych).

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 8226 0008 2002 2000 1270 0011 w terminie do dnia 8 września 2022r. (czwartek). Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 • Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 12 września 2022r. (poniedziałek) O GODZ. 10ºº

W URZĘDZIE GMINY W WINNICY, UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA

(parter, sala konferencyjna)

 • Opis nieruchomości:
 1. Dane działki 155/3 w m. Winnica zostały ustalone na podstawie danych ewidencyjnych.
 2. Według stanu w ewidencji gruntów działka stanowi tereny mieszkaniowe.
 • Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona nr ewid. 155/3 przeznaczona jest pod adaptację usług oświaty na usługi publiczne, mieszkalnictwo oraz inne usługi SYMBOL 36 UP/MN/U.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Winnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących
 • W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia lokalu będącego przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

            Wójt Gminy Winnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, informując
o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.

            Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Winnicy, na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Winnica.

            Informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy, telefonicznie pod numerem telefonu (23)691-40-31 lub na stronie internetowej www.bip.gminawinnica.pl

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2022-08-05
Data publikacji:2022-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:164