Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 28.03.2023 r. o wydaniyu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalej: k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2023r. wydana została decyzja znak: IS.6220.20.2022 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Lokalizacja dwóch zbiorników na olej napędowy i jednego zbiornika na olej opałowy oraz rozbudowa terenów utwardzonych (parkingowo – komunikacyjnych) na potrzeby Zakładu Produkcyjnego w Winnicy w m. Winnica, ul. Szkolna 13, działki nr ew. 301/10, 301/8, 301/2, 300/9 oraz 300/8”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowe decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 28.03.2023r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia - na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-03-28
Data publikacji:2023-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:946