Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 05.04.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 5/2 w miejscowości Brodowo-Bąboły gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dalej: k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Wójt Gminy Winnica podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2023r. wydana została decyzja znak: IS.6220.1.2023 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 5/2 w miejscowości Brodowo-Bąboły gm. Winnica”.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią przedmiotowe decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Winnica w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.04.2023r. poprzez zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej (http://bip.gminawinnica.pl) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia - na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Winnica

/-/ mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2023-04-06
Data publikacji:2023-04-06
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Osoba wprowadzająca dokument:Ilona Ogrodnik
Liczba odwiedzin:1617